Nieuwestichting.nl

11 veelgestelde vragen aan de notaris

Question_mark_man_by_SD_Designs

Er is veel belangstelling voor de stichting als organisatievorm. Dagelijks komen vragen binnen bij onze redactie. Naast de informatieavonden die Nieuwe Stichting.nl organiseert, hebben we ook professionals gevraagd om schriftelijk te reageren op veelgestelde  vragen.

We hebben notaris Pieter Kuiper van notariskantoor Kuiper & Van ‘t Spijker bereid gevonden om een aantal veelgestelde juridische vragen te beantwoorden. Lees hieronder meer. 

11 veelgestelde juridische vragen

1. Mag een stichting bestuursleden uitbetalen voor bestuurswerk en aan welke regels is dit dan gebonden?
Er bestaat geen verbod op het betalen van een vergoeding aan bestuursleden. Ook is het mogelijk dat bestuursleden een dienstverband aangaan met de stichting. De regeling die voor ANBI’s geldt kent wel een regeling over de beloning van de leden van het orgaan van de stichting dat het beleid bepaalt. Voor de werkzaamheden die deze leden verrichten mogen ze geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, als bedoeld in artikel 41a, eerste lid, onderdeel e, van de Uitvoeringsregeling IB 2001.

2. Mogen familieleden samen in een bestuur van een goede doelen stichting zitten?
Op grond van het beschikkingsmarktcriterium dat voor een ANBI geldt, mag een beleidsbepaler van een stichting niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden een meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst  een indicatie zijn voor nader onderzoek.

3. Is het verplicht voor een stichting om een notariële akte te hebben en in de KvK ingeschreven te staan?
Ja dat is inderdaad verplicht.

4. mag 1 persoon in het bestuur zitten en alle taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zelf vervullen?
Dat is mogelijk, het is dan wel van belang dat de statuten een goede regeling bevatten ten aanzien van ziekte of langdurige afwezigheid, aftreden/vervanging van die bestuurder.

5. ‘Ik wil een klein bedrijfje oprichten gericht op jeugdzorg. Nu zijn er ook subsidies en fondsen beschikbaar voor jeugdzorg. Mag ik mijn commerciële activiteiten onderbrengen in een stichting zodat ik toch aanspraak kan maken op subsidies?’
De stichting is niet bij uitstek geschikt om een onderneming in onder te brengen. Met name het verbod op winstuitkering aan een bestuurder speelt kwijting hierbij een belangrijke rol. Er is weliswaar geen wettelijk verbod en er bestaan ook stichtingen die een onderneming exploiteren, maar het levert tal van problemen op om een eenmanszaak onder te brengen in een stichting.

6. Mag een echtgenoot in het bestuur zitten en de partner als directeur op de loonlijst staan?
Ja dat mag, maar let echter wel op de fiscale regels ten aanzien van de ANBI-instelling.

7. Wat zijn reële bedragen voor de vergoeding van het bestuur en wat voor het salaris van de directeur?
Daar kan geen uitspraak in algemene zin over gedaan worden, er bestaat wel een vacatiegeld regeling, artikel 41a, eerste lid, letter e, Uitvoeringsregeling IB 2001.

8. Als ik wel bij de KVK ben ingeschreven, ben ik dan als bestuurder toch persoonlijk aansprakelijk te stellen?
De persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder van een stichting is gebaseerd op artikel 9 van Boek 2 BW waarin met zoveel woorden staat vermeld dat een bestuurder behoorlijk als bestuurder moet functioneren, daarbij maakt hij deel uit van een bestuursorgaan waaraan de wet een collectieve aansprakelijkheid toekent.

9. Graag zou ik nagaan hoe het besluitvormingsproces door het bestuur van een stichting geregeld “moet”worden. Moet het bestuur unaniem besluiten of bij meerderheid van stemmen of kun je dit zelf bepalen en vastleggen in de statuten. Hoe zit het indien er een algemeen en dagelijks bestuur is? 

De statuten bevatten de regels omtrent het besluitvormingsproces binnen het bestuur. Meerderheid van stemmen is mogelijk maar ook een unanimiteit of afhankelijk van het soort bestuursbesluit een statutair voorgeschreven meerderheid.

10.Wij willen een stichting oprichten met op dit moment maar 1 activiteit (honden uitlaten voor terminaal zieke mensen). Maar in de toekomst gaan we misschien ook andere activiteiten opzetten, mag dit onder dezelfde stichting?

Het is verstandig om in de doelomschrijving dan al vast te anticiperen op de andere activiteiten, alles wel binnen redelijke grenzen.

11. In België bestaat een rechtsvorm voor stichtingen die internationale samenwerkingen aan willen gaan, bestaat deze vorm ook in Nederland?
In Nederland bestaat daarvoor niet een specifieke stichting rechtsvorm.


65 Reacties op 11 veelgestelde vragen aan de notaris

  1. avatar J.L. Thijsen zegt:

    Het moet via een BV lopen

  2. avatar Arie zegt:

    Is het mogelijk om eenzijdig uit een stichting stappen? Er is geen normaal contact met de mede bestuursleden mogelijk, dus langs die weg met correct ingevulde papieren is geen optie.

  3. avatar Renske de Bruine zegt:

    Wij hebben een stichting waarbij medisch werkgroepen content kunnen delen onder creative commons license zodoende kunnen andere ziekenhuizen, patient verenigingen en/of patienten hier vrij gebruik van maken. (Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden te worden). Echter de medische werkgroepen kunnen er ook voor kiezen dat zij het NIET onder creative commons licentie delen maar onder een commercial license. Wanneer een andere partij hun ‘content’ koopt onder de commercial license krijgen zij een x bedrag terug. Kan deze activiteit onder de Stichting worden uitgebracht, of moet dit via een BV lopen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>