Nieuwestichting.nl

Zoekresultaten voor: anbi

Controle ANBI’s is gebrekkig

ANBI

De Belastingdienst doet te weinig om fraude tegen te gaan van algemeen nut beogende instellingen (ANBI´s). Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst van eind vorig jaar. Jaarlijks loopt de Belastingdienst een half miljard euro mis door de onterechte toepassing van de erf- en schenkvrijstelling voor ANBI’s en de giftenaftrek.

Voor een ANBI gelden er verschillende fiscale voordelen. Een ANBI hoeft bijvoorbeeld geen schenk- en erfbelasting te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang en donateurs kunnen meestal profiteren van de giftenaftrek. De controle van ANBI’s is echter niet sluitend.

ANBI-regeling is complexer geworden

Het is voor de Belastingdienst steeds lastiger om alle ANBI’s te controleren. Op dit moment zijn er zo’n 43.000 ANBI’s en heeft de fiscus slechts veertig mensen in dienst om de rotte appels eruit te halen. Uit een eerder rapport over de ANBI-praktijk bleek ook al dat de controle lastig is en dat de complexiteit van de regelgeving  is toegenomen. Om de controle te verbeteren, zal de Belastingdienst meer moet investeren.  Daarnaast is het aan het volgende kabinet om de huidige ANBI-regeling tegen het licht te houden en eventuele verbeteringen voor te stellen.

Bron: Rendement

Evaluatierapport ANBI’s en SBBI’s begin 2017 bekend

Staatssecretaris Wiebes

Staatssecretaris van Financiën Wiebes verwacht de Tweede Kamer niet eerder dan begin 2017 te kunnen informeren over de uitkomsten van de evaluatie van ANBI’s en SBBI’s.

Een versnelling van het evaluatieonderzoek is niet realistisch en kan Wiebes de Tweede Kamer niet toezeggen. Wiebes is voornemens het evaluatierapport over de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s gelijktijdig met het evaluatierapport over de giftenaftrek naar de Tweede Kamer te sturen.

De centrale onderzoeksvraag van de evaluatie ANBI’s en SBBI’s is: is de ANBI/SBBI-regeling doeltreffend en doelmatig? De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in verschillende deelvragen. Het betreft vragen over de ontwikkeling van het aantal ANBI’s, de praktijk van het beoordelen, uitvoeringskosten en administratieve lasten en specifieke vragen naar knelpunten en bijzonderheden.

Extra onderzoeken Belastingdienst naar ANBI

Belastingdienst onderzoekt ANBI's

200 extra boekenonderzoeken bij ANBI’s

De Belastingdienst heeft aangekondigd dit najaar tweehonderd extra boekenonderzoeken uit te voeren bij organisaties die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn of de ANBI-status net zijn verloren. Het gaat dan om een breder onderzoek dan alleen het controleren van de ANBI-status of de informatieplicht die geldt voor ex-ANBI’s. Meer weten de verplichtingen van ANBI’s? Lees de speciale ANBI-bijlage in het boek ‘Mijn Stichting’. 

Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

In de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst geeft de fiscus aan dat ANBI’s ‘geen vanzelfsprekend onderwerp van toezicht zijn op de fiscale verplichtingen’. Als uw ANBI te maken krijgt met de Belastingdienst, gaat het namelijk vaak om controle van de ANBI-status en bijvoorbeeld de besteding van giften. Omdat de fiscus deze toezicht te beperkt vindt, zal hij tweehonderd, willekeurige boekenonderzoeken laten uitvoeren bij ANBI’s en ex-ANBI’s. Waarschijnlijk richt het onderzoek zich dan ook bijvoorbeeld op de BTW of de vennootschapsbelasting. Bij de keuze van organisaties zal de omvang van het financiële belang een rol spelen.

Onderzoek is breder dan ANBI-status

De fiscus geeft verder aan dat als uw organisatie met een boekenonderzoek te maken krijgt, het niet alleen gaat om de ANBI-status of de informatieplicht die geldt voor ex-ANBI’s, maar ook om zaken als compliance, omvang, verschijningsvorm en de financiële, fiscale en maatschappelijke impact van uw organisatie. Het kan daarom geen kwaad om uw eigen fiscale processen onder de loep te nemen. De resultaten van deze onderzoeken worden vervolgens gebruikt om relevante wet- en regelgeving zo nodig te verbeteren.

Bron: Rendement

ANBI? Wees op tijd met publicatie jaarcijfers

ANBI

Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Publiceer dan vóór 1 juli 2015 de meest recente jaarcijfers op de website. Doet u dit niet of bent u te laat, dan riskeert u het verlies van de ANBI-status. Iedere ANBI moet jaarlijks een financiële verantwoording publiceren op internet. Dat kan op de eigen website of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld de brancheorganisatie. De volgende financiële informatie moet in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten (winst -en verliesrekening)
  • een financiële toelichting

Daarnaast dient ook een actueel activiteitenverslag, de bestuurssamenstelling, contactgegevens, de doelstelling en de hoofdlijnen van een actueel beleidsplan gepubliceerd te zijn.

Wees op tijd met het publiceren van de financiële gegevens. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst de instelling mogelijk niet meer als ANBI aanwijst of de ANBI-status met terugwerkende kracht intrekt.

Meer weten over de voordelen en de verplichtingen van een ANBI-stichting? Bestel dan het boek ‘Mijn Stichting’ voor slechts € 14,95 met daarin een speciale ANBI-bijlage met gedetailleerde informatie.

‘Geen ANBI vanwege positie voorzitter’

Hamer rechtbank wijst ANBI af

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 maart jl. geoordeeld dat een stichting geen algemeen nut beogende instelling (ANBI) kan zijn, omdat aannemelijk is dat de voorzitter van de stichting de volle zeggenschap heeft over het vermogen van de stichting. De rechter oordeelde zowel op grond van de statuten als op grond van de feitelijke omstandigheden. Reden is dat het bestuur uit slechts twee personen bestaat (een voorzitter en een penningmeester) en dat in de statuten van de stichting wordt vermeld dat bij staking van de stemmen, de stem van de voorzitter altijd de doorslag geeft.

Hierdoor voldoet de stichting niet aan de voorwaarde die is gesteld in artikel 1a lid 1 letter c Uitvoeringsregeling AWR. Hier is de voorwaarde opgenomen dat uit de regelgeving van de instelling en de feitelijke situatie moet blijken dat een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

De stichting verdedigde zich met het argument dat in de statuten bepaald is dat geen van de bestuurders over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De Rechtbank achtte dit echter niet afdoende. Zowel de statuten als de interne organisatie van de instelling dienen te waarborgen dat toekomstige schenkingen ook daadwerkelijk aangewend zullen worden ten behoeve van de algemeen nuttige doelstelling en niet ten behoeve van privé belangen van één of meerdere bestuurders. Bij deze stichting was dit niet duidelijk genoeg bewezen.

Bron: Rechtbank Gelderland 24 maart 2015, nr. AWB 14/8922 (RBGEL:2015:1934)

Per 1 januari 2015 geldt informatieplicht voor voormalige anbi’s

ANBI Meldingplicht

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe verplichtingen voor voormalige anbi’s (algemeen nut beogende instellingen). Binnen acht maanden na het einde van het kalenderjaar moeten zij gegevens over gedane schenkingen verstrekken aan de Belastingdienst.

Overzicht ontwikkeling anbi-vermogen

Voormalige anbi’s die na 31-12-2012 hun anbi-status hebben verloren of gaan verliezen, moeten een overzicht geven van gedane schenkingen en van de ontwikkeling van het ANBI-vermogen sinds het verlies van de ANBI-status. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Successiewet.  Ook moet de instelling een verloopoverzicht overleggen. Dit is een overzicht van de ontwikkeling per kalenderjaar van het anbi-vermogen vanaf het tijdstip van verlies van de anbi-status.

Aanleveren via elektronisch formulier anbi-team belastingdienst

Op niet-naleving van de informatieverplichting binnen acht maanden na afloop van het kalenderjaar, kan een instelling een boete krijgen van maximaal 20.250 euro. Hiervoor dient het aan de opzet of grove schuld van de voormalige anbi te wijten zijn dat de informatieplicht niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig is nagekomen. De voormalige anbi moet de gegevens langs elektronische weg verstrekken. Het anbi-team van de Belastingdienst kan daarvoor een elektronische formulier aanreiken. Ook is in bepaalde gevallen ontheffing mogelijk van elektronische verstrekking van de gegevens.

Uitzondering

De informatieplicht geldt niet voor voormalige anbi’s die een anbi-vermogen van niet meer dan 25.000 euro hebben op moment van verlies van anbi-status of bij het begin van het kalenderjaar.

Welke gegevens moeten verstrekt worden?

Het gaat om het totaalbedrag aan schenkingen die de voormalige anbi in het kalenderjaar heeft gedaan aan:
(a) anbi’s en sociaal belang behartigende instellingen (sbbi’s), ongeacht de hoogte van deze schenkingen;
(b) het totaalbedrag aan andere schenkingen in het kalenderjaar die per verkrijger 2.092 euro (bedrag vrijstelling in 2014) en het aantal verkrijgers niet overschrijden;
(c) het totaalbedrag aan schenkingen in het kalenderjaar die per verkrijger – die geen anbi of sbbi is – 2.092 euro (bedrag vrijstelling in 2014) wel overschrijdt;
(d) het bedrag van de schenking in het kalenderjaar dat de instelling heeft gedaan per verkrijger als de schenking groter is dan 2.092 euro (bedrag vrijstelling in 2014) met daarbij de naam- en adresgegevens van de verkrijger en bij een natuurlijk persoon ook het burgerservicenummer (BSN of een daarmee vergelijkbaar fiscaal identificatienummer toegekend door de fiscale woonstaat van die persoon) en bij een rechtspersoon het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN of het door de fiscale woonstaat toegekende identificatienummer).

bron: www.pwc.nl

Bestuurder ANBI mag vrijwilligersvergoeding aftrekken als gift

rechter

Het Gerechtshof Arnhem heeft geoordeeld dat een vrijwillig bestuurder bij een ANBI-stichting recht heeft op giftenaftrek van € 1500,- als hij afziet van een vrijwilligersvergoeding van de stichting.  Het moet dan wel aannemelijk worden gemaakt dat hij recht heeft op een vrijwilligersvergoeding waarover hij vrijelijk kan beschikken.

Het ging om een bestuurder die in 2008 vrijwillig lid was van het bestuur van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Hij kreeg een vrijwilligersvergoeding en besloot deze terug te geven als gift. Hij trok dit als gift af in zijn aangifte inkomstenbelasting. Vervolgens kreeg hij een opgelegde aanslag van de belastingdienst waarbij de inspecteur de giftenaftrek niet accepteerde omdat er niets was vastgelegd in het beleid over de vrijwilligersvergoeding voor bestuurders.

Wel was er een besluit van de stichting om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan de man. Dit werd duidelijk uit een brief van de adjunct-directeur van de stichting waarin stond dat de bestuurder als vrijwilliger aanspraak kon maken op een vergoeding tot € 1.500, maar dit ter beschikking had gesteld aan de stichting als gift.

De rechter vond de brief van de adjunct-directeur voldoende bewijs en stelde de vrijwilliger in het gelijk. De bestuurder mocht de vrijwilligersvergoeding daarom gewoon als gift aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting.

ziet ook: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:142

Fiscus ontneemt 1.500 goede doelen speciale Anbi-status

Belastingdienst onderzoekt ANBI's

De fiscus ontnam vorig jaar een derde van de gecontroleerde goede doelen de speciale Anbi-status omdat deze niet aan de eisen bleek te voldoen.  Bij één op de vier goede doelen waar de Belastingdienst vorig jaar de boeken heeft gecontroleerd, bleek de organisatie niet aan de eisen te voldoen. Sinds 2009 is na onderzoek van de Belastingdienst van ongeveer 1500 organisaties de zogenoemde anbi-status ingetrokken. Dat meldt de NOS op 12 januari.

In Nederland zijn er ongeveer 35.000 goede doelen-organisaties. De Belastingdienst treedt op omdat ze niet allemaal voldoen aan bepaalde voorwaarden: dat het algemeen belang moet worden beoogd en dat een instelling met haar werkzaamheden het algemeen belang geheel of nagenoeg geheel dient, zegt de Belastingdienst in een toelichting. De dienst kan niet zeggen hoe vaak er sprake was van fraude. Er is een speciaal meldpunt misbruik anbi ingesteld, maar de Belastingdienst kan nog geen resultaten melden. Sinds begin dit jaar zijn de regels al aangescherpt.

Voorwaarden

Organisaties kunnen alleen nog maar de officiële anbi-status krijgen als ze via een website openbaar maken waar het geld naar toe gaat, wie de bestuursleden zijn en wat de vergoedingen zijn die zij ontvangen. Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat minder dan de helft van alle goede doelen een website heeft. Een speciale commissie onder leiding van voormalig Rekenkamerlid Gerrit de Jong wil dat goede doelen die geld inzamelen eerst worden gecontroleerd voordat ze een speciale status krijgen. Dat zeggen betrokkenen met kennis van het rapport tegen de NOS.

 In totaal zijn er meer dan 35.000 organisaties in Nederland met een speciale status. Giften aan deze organisaties zijn aftrekbaar, maar de organisaties hebben ook andere voordelen zoals de vrijstelling op erf- en schenkbelasting en ze hoeven geen btw op energie te betalen. Jarenlang was het heel eenvoudig de anbi-status te krijgen bij de Belastingdienst. Er werd nauwelijks gecontroleerd. Het is een fluitje van een cent, zegt een betrokkene. “De controle door de Belastingdienst vindt achteraf plaats en die is ook nog eens heel beperkt.”

Giften aan deze goede doelen zijn aftrekbaar en de organisatie krijgt zelf ook belastingvoordelen. Het is goed dat de Belastingdienst de regels handhaaft, zegt Adri Kemps van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Belastingdienst heeft volgens hem te weinig capaciteit gehad om de anbi’s werkelijk te onderzoeken. Wij hebben wel twijfels bij sommige organisaties, dus het is goed dat de Belastingdienst er nu werk van maakt. Sinds de invoering van het nieuwe registratiesysteem in 2008 zijn ruim 6100 goede doelen verdwenen; ruim 1500 onder druk van de Belastingdienst.

Voorbeelden

De Belastingdienst heeft van verschillende muziekverenigingen en dorpshuizen de status ingetrokken omdat ze niet meer aan de eisen voldoen. Ook Scientology Nederland heeft volgens de Belastingdienst geen recht op de anbi-status, maar de organisatie ging daartegen in beroep en het besluit is door de rechter teruggedraaid. Ook een Bed and Breakfast in Balkbrug verloor de anbi-status. De eigenaar constateert dat de Belastingdienst strenger is gaan controleren. Ze toetsen nu of de anbi’s nog wel aan de eisen voldoen. Dorpsvereniging de Hezebrink verloor eind vorig jaar de status. Er werden ons allerlei flauwekulregels opgelegd door de Belastingdienst, zegt penningmeester Kloezeman. De vereniging die een buurthuis exploiteert heeft nu voor een andere vorm gekozen. Frans van der Aar van zwembad De Waterhoorn in Hoorn vroeg onlangs de anbi-status aan voor zijn zwembad. Hij hoopte zo 23.000 tot 25.000 euro te kunnen bezuinigingen op de energierekening. Maar de Belastingdienst wees zijn verzoek af.

Transparantie

Ook een stichting van de C&A familie Brenninkmeijer, Genossenschaft Constanter, verloor dit jaar de Anbi-status. Vanaf volgend jaar moeten stichtingen ook de financiën openbaar maken. Van deze stichting is maar weinig bekend en de organisatie heeft ook geen duidelijke website. Opvallend is dat vlak voor het krijgen van de anbi-status de doelstellingen van de stichting zijn aangepast. Vlak voor het intrekken van de status gebeurde dat opnieuw. In een reactie geeft de stichting aan zelf af te zien van de status. De nieuwe eisen vanaf 1 januari wegen niet op tegen de mogelijke voordelen, staat in een e-mail aan de NOS

Onlangs pleitte de commissie-Dijkhuizen (herziening inkomstenbelasting) voor afschaffing van het anbi-systeem. Volgens de commissie is niet bewezen dat door het belastingvoordeel meer mensen een gift doen of dat het leidt tot hogere giften.

Met de giftenaftrek is in totaal 400 miljoen euro gemoeid. Staatssecretaris Weekers komt dit voorjaar met een standpunt.

Bron: NOS.nl