Nieuwestichting.nl

Bestuursleden

Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. Het bestuur vormen is dan ook een belangrijke aangelegenheid bij het oprichten van een stichting. De taak van het bestuur is om in de gaten te houden of het doel van de stichting wordt bereikt. Over welke capaciteiten dienen de (toekomstige) bestuurders te beschikken? En waar moet u allemaal nog meer aan denken bij het selecteren van bestuursleden?

Bestuur en hun taken

Hieronder volgt een overzicht van bestuursleden met de daarbij behorende taken

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:

 • Leidt vergaderingen
 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
 • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

 • Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
 • Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
 • Maakt verslagen of notulen van vergaderingen

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Houdt het kas- en het bankboek bij.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
 • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Vice-voorzitter

Vaak heeft de vice-voorzitter geen duidelijke taak. Toch is het aan te bevelen om deze functie serieus te nemen en de vice-voorzitter taken te geven:

 • Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid.
 • Controleert de penningmeester en ontvangt daarom afrekeningen.

Oprichten en selecteren van bestuur

Het oprichten van een stichting gebeurt meestal door een bepaalde passie van iemand of een gedeelde passie van meerdere mensen. Bestuurders van een stichting zijn niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. Er moet dus een passie aanwezig zijn in het bestuur van de stichting. De passie kenmerkt zich door enthousiasme. U heeft een doel met uw stichting en komt tot de conclusie dat het erg veel werk is. Kortom, u gaat op zoek naar kandidaat bestuursleden. Bestuursleden die zich met verschillende talenten in (zouden) kunnen zetten in uw stichting. Waar moet u op letten?

In hoofdlijnen zijn er twee soorten bestuursleden nodig:

 1. Mensen die een stichting in een relatief kort tijdsbestek kunnen opzetten en begeleiden
  Deze mensen zijn heel erg gedreven, creatief en initiatiefrijk. Problemen zien zij als uitdagingen en zien overal kansen. Deze mensen zijn nodig om de stichting op te starten en te laten groeien.
 2. Mensen die de continuïteit van een stichting kunnen bewaren
  Deze groep mensen zijn rustiger en zijn vooral gericht op de langere termijn. Ook deze groep is gedreven en begaan bij de stichting. Deze mensen zijn nodig om de eerste groep mensen, zoals hierboven beschreven, te remmen waar nodig en te zorgen voor continuïteit van de stichting.

Selecteren van bestuursleden

Zoals gezegd is het selecteren van bestuursleden een zaak die veel aandacht verdient. Hieronder staan een aantal punten die u kunnen helpen om bestuursleden te selecteren:

De persoon

 • is minimaal 18 jaar
 • heeft een passie voor het doel wat de stichting nastreeft
 • heeft een goede naam en goede referenties
 • heeft geen strafblad
 • heeft geen schulden
 • staat niet onder bewind
 • heeft geen (verleden) met gok- en/of alcoholverslaving
 • beschikt over de vaardigheden die u zoekt voor een bepaalde functie
 • is een goede aanvulling op andere bestuursleden
 • kan goed samenwerken
 • kan kritiek ontvangen en geven
 • kan zich neerleggen bij genomen besluiten
 • kan verantwoording afleggen

69 Reacties op Bestuursleden

 1. avatar M.G.S zegt:

  Mag in de bestuur 4 leden zijn
  en mag als volgt voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaries/commissaris?

  • avatar MMC zegt:

   In de statuten van een stichting of vereniging staat meestal het maximum aantal bestuursleden. Vaak mag dan wel met minder leden maar vaak staat er dan ook een minimum aantal.
   De functieverdeling zoals in de vraag is aangegeven is toegestaan, maar ook dat is vaak al in de statuten bepaald. De functie secretaris/commissaris is niet duidelijk en schept verwarring. Een commissaris heeft meestal een toezichthoudende rol en geen rol in het bestuur.

 2. avatar r ridderhof zegt:

  is het wettelijk toegestaan dat moeder de fungtie voorzitter is en dochter depenningmeester is

 3. avatar Sven Toenbreker zegt:

  Mag een bestuur zelf een secretaris aanwijzen of dient dit door een ALV besloten te worden, in andere bewoordingen via stemmen van de leden?

 4. avatar C.N. de Wildt zegt:

  vraag 1 Mag het bestuur van een stichting bestaat uit één persoon, als je dit statutair zo beschrijft?
  Toelichting De stichting heeft als doel de bescherming van een cultuurgoed en als individu is de beoogd oprichter wettelijk niet belanghebbend. Door dit als stichtingsdoel te benoemen wel.

  Vraag 2 Hoe lang is het wettelijk toegestaan om vacatures te hebben in een bestuur?
  Toelichting in de statuten van een stichting staat dat het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en dat in een vacature zo spoedig mogelijk moet worden opgevuld terwijl dit nu meer dan twee jaar slechts 1 bestuurslid is. De statuten voorzien wel in dit feit, dat ook bij een bestuurder deze bevoegd is de stichting te vertegenwoordigen.

 5. avatar johanj zegt:

  Als de voorzitter afwezig is mag de penningmeester dan waarnemen voor de voorzitter.

 6. avatar Arnold Dieke zegt:

  Ik heb een vraagje. We zijn bezig een vice voorzitter te benoemen voor onze club.
  is het noodzakelijk dat hij ook deel gaat uitmaken van het bestuur of is dit niet nodig

  • avatar MMC zegt:

   Een vice-voorzitter is per definitie een bestuurslid. In de wet is niet voorzien in een dergelijke functionaris die niet lid is van het bestuur. Uit de casus/vraag kan worden opgemaakt dat het hier om een vereniging gaat. Verenigingen kennen een aantal officiële gremia, waaronder de algemene ledenvergadering en het bestuur. In het bestuur kunnen de taken verdeeld worden en “opgehangen” aan functies, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester.
   De functionaris vice-voorzitter heeft in ieder geval tot taak de vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid.
   Als de vice-voorzitter niet in het bestuur zit wat wordt deze dan geacht te doen????
   Kortom: de vice-voorzitter zit qualitate qua in het bestuur.

 7. avatar fg.cleopa zegt:

  ik heb een vraag ik ben zelf penningmeester van een beginnend stichting

  vraag :wat zijn de handige manieren om geld te genereren voor een stichting naast donaties

 8. avatar Henri Hupscher zegt:

  Ik ben bezig met het oprichten van een stichting waarin de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester door één persoon vervult worden. Om aan de integriteitseisen te voldoen komt er daarnaast een raad van toezicht van drie personen. Deze drie personen hebben hun toezegging echter nog niet alle drie gedaan.
  Mijn vraag is: als de statuten worden opgesteld bij de notaris dienen de namen van de leden van de raad van toezicht dan al bekend te zijn en opgenomen te worden in de statuten? Of volstaat het schrijven dat er minimaal drie personen lid van de raad van toezicht dienen te zijn. En kan ik zo snel mogelijk verder gaan met het invullen van de leden van de raad van toezicht?

 9. avatar Marjan Vernooy zegt:

  Als er in de statuten van uw stichting niets wordt vermeld over de identiteit van uw bestuurders, kunnen uw bestuurders een buitenlandse nationaliteit hebben.

 10. avatar H. van Vliet zegt:

  Mogen personen die niet in Nederland wonen en niet de Nederlandse nationaliteit hebben, lid worden van het bestuur van een stichting?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>